Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

MABIT trenger ny koordinator

Mon, 2015-01-19 14:32 -- red

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. Det har vært økende aktivitet i MABIT fra programmets oppstart i 1998. MABIT finansieres gjennom et samspill mellom ulike statlige, regionale og private finansieringskilder.

Personen skal gå inn som koordinator i MABIT-programmets sekretariat og vil være underlagt MABIT-programmets styre. Arbeidssted og arbeidsgiveransvar er hos Norinnova Technology Transfer AS, Forskningsparken i Tromsø. Personen engasjeres midlertidig i 100% stilling  fra månedsskiftet februar / mars og ut 2015, med mulighet for forlengelse.

Interesserte kan ta kontakt med koordinator Vera Lund (911 27 339) så snart som mulig.

Kort søknad med CV sendes innen tirsdag 27. januar til Asbjørn Lilletun, administrerende direktør i Norinnova Technology Transfer - asbjørn@norinnova.no