Om Mabit

MABIT er et selvstendig, næringsrettet FoU-program innenfor marin bioteknologi i Nord-Norge. MABIT har hovedfokus på økt verdiskaping fra marine ressurser, men er også åpne for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer

MABIT er fortsatt det eneste regionale disiplinorienterte programmet i Norge.

MABIT's hovedmål:  

 • Bidra til økt verdiskapning i fiskeri- og havbruksnæring og bioteknologisk industri.
 • Virke som aktiv pådriver og koordinator for styrking av FoU og industrielle aktiviteter innen marin bioteknologi i regionen.  
 

MABIT-programmet skal:

 • finansiere næringsrelevante FoU-prosjekter som kan føre til kommersiell utnyttelse
 • holde et høyt nivå på de faglige aktivitetene
 • vise klare resultater i form av industriell nyskaping innen marin bioteknologi
 • bidra med utvikling av fagkompetanse som er relevant for bioteknologisk næringsvirksomhet
 • ha minst 30% av programfinansieringen fra næringsliv
 • utnytte regional kompetanse til å fremme marin bioteknologi som nasjonalt satsningsområde

Evalueringen av MABIT programmet (januar 2008) foreslår "en mer offensiv videreføring av programmet i det som kan betegnes som "Nye MABIT" basert på blant annet en vesentlig større budsjettramme, styrket administrativ kapasitet og et mer proaktivt arbeid i forhold til fagmiljøer og næringsliv".

Evalueringen av MABIT påpekte at modellen har vist seg vellykket ved at programmet har spilt en viktig rolle for utvikling av fagmiljøer og næringsliv spesielt i Tromsø-regionen, men også resten av Nord-Norge. Faktorer av betydning er nærhet, engasjement og fleksibilitet i organisering av programmet. Evalueringen trekker også frem at den private finansieringen av programmet er svært høy og har vært 40 - 50 % de siste årene.

Programmet støttes av Nærings- og fiskeridepartementet, Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

MABIT-programmets administrasjon:

Koordinator, PhD Victoria S. Paulsen

Mobil: +47 907 94 606

E-post: victoria@norinnova.no

Postadresse: PB 6413 Forskningsparken, N-9294 TROMSØ
Kontoradresse: Sykehusveien 21-23, "Nonstop-bygget" 4 etasje. fløy B

MABIT-programmets styre:

 • Daglig leder Per Benjaminsen, ALVI AS, Ballstad (styreleder)
 • Forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker, Nofima, Tromsø
 • Professor Ole Torrisen, Universitetet i Nordland
 • Director Product Development, Edel Anne Norderhus, Pharmaq AS, Oslo
 • Forsker Espen Hansen, UiT / Marbio
 • Rådgiver Zølvi Pedersen, Troms fylkeskommune
 • Gründer Jan B. Andersen, Njorth Bio AS, Tromsø
 • Leder Elin Kolsvik, Næringsklynge Biotech North (Observatør)
 • Spesialrådgiver Steinar Bergseth/Kjell Emil Naas / Renate Margrete Simonsen ,Norges Forskningsråd, Oslo (Observatører)