Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Veiledning til utfylling av budsjett (punkt 14):

Budsjett skal spesifisere kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan

Kostnader per utførende partner 
Det skal gis en oversikt som viser hvordan prosjektkostnadene fordeler seg på hver av de utførende partnerne fordelt på hvert år. Vis i tabellform for hver utførende partner, prosjektkostnadene fordelt på personal- og indirekte kostnader, utstyr, andre kostnader, og totalt. (Summen av alle kostnadene skal stemme med totalkostnaden for FoU-prosjektet) 

Personalkostnader:
Kostnadsoverslaget skal spesifisere pris/time i de tilfeller der en del av kostnadene i prosjektet er tilknyttet kjøp av tjenester/lønnskostnader. Benytt Norges forskningsråd sine satser for personalkostnader og indirekte kostnader.

Finansiering per partner
Det skal gis en oversikt som viser hvilke partnere som bidrar til finansieringen av FoU-prosjektet. Finansieringsplanen skal vise i tabellform hver partners (egen linje for hver partner) finansieringsbidrag fordelt på egeninnsats, kontantbidrag og andre offentlige finansieringskilder. Siste rad i tabellen skal vise det beløp som er søkt fra MABIT, slik at totalbeløpet stemmer med totalsummen for prosjektet. 

Bedrifter kan søke om brukerstyrte FoU-prosjekter der de selv bidrar med egenfinansiering (i snitt 50%). Statsstøtteregelverket begrenser hvor mye offentlig støtte bedrifter kan motta til deres forsknings- og utviklingsprosjekter. Ta kontakt med sekretariatet for mer informasjon.

Veiledning – klassifisering av bedrifter (kopiert fra Veileder – EØS avtalens regler om offentlig støtte”)

SMB-definisjonen

Definisjonen av små og mellomstore bedrifter er nedfelt i ESAs retningslinjer del III kapittelet «Aid to micro, small and medium-sized enterprises». For å kunne anses for små eller mellomstore bedrifter må de aktuelle bedriftene oppfylle visse terskelverdier:
«Mellomstore bedrifter» er bedrifter som har:

  • færre enn 250 ansatte
  • årlig omsetning på maks 50 millioner euro eller maks 43 millioner euro i balanseregnskap

«Små bedrifter» er bedrifter som har:

  • færre enn 50 ansatte/årsverk
  • årlig omsetning på maks 10 millioner euro eller maks 10 millioner euro i balanseregnskap

I tillegg må bedriften må være «uavhengig». Dette innebærer at støttegiver må vurdere eventuelle forbindelser mellom bedriften og andre selskaper.

En bedrift er et uavhengig selskap dersom:

  • bedriften ikke har eiendeler i andre foretak, og ingen andre foretak har andeler i den samme bedriften eller
  • bedriften besitter mindre enn 25% av kapitalen eller stemmerettighetene i et eller flere andre foretak, eller andre foretak eier mindre enn 25% av kapitalen eller stemmerettighetene i bedriften.

Det er særlige regler for partnerbedrifter og tilknyttede bedrifter. Merk at det også er egne regler for offentlig eierskap til en SMB. For ytterligere informasjon vises til retningslinjene. Kommisjonen har forøvrig laget en egen veileder som forklarer SMB-definisjonen med bruk av eksempler.