Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Fagområder

MABIT-programmet omfatter tre hoved satsingsområder som det er aktuelt å gi støtte til.
MABIT har hovedfokus på økt verdiskaping fra marine ressurser, men har siden 2009 også åpnet for bioteknologiprosjekter fra andre sektorer.
MABIT disponerer ca 10 mill. kr i offentlige midler per år.

  1. Marin bioprospektering: Bidra til karakterisering og kommersialisering av bioaktive stoffer fra det marine miljø, gjerne i samarbeid med miljøer utenfor Nord-Norge.
     
  2. Produkter for akvakultur og fiskehelse: Fremskaffe produkter (eks. fôr og vaksiner), metoder og kunnskap for utvikling av nye arter i oppdrett, særlig slike som er aktuelle i Nord-Norge.
     
  3. Økt verdiskapning på marin biomasse (Utnyttelse av marine restråstoff): Til fremstilling av høyprisprodukter til anvendelse innen ernæring, kosttilskudd, kosmetikk, "functional food", fôringredienser, farmasøytisk og/eller teknisk industri m.m.
  4. Bioteknologiprosjekter fra andre sektorer

Henviser til MABIT's strategiplan 2017-2021 for nærmere omtale av MABIT sine satsingsområder.

Hva er bioteknologi og bioprospektering?

Bioteknologi kan defineres som teknologi for bruk av mikroorganismer, celle, deler av celler og/eller molekyler til bruk for tjenesteyting.

Selv om ordet bioteknologi er nytt, har mennesket i tusenvis av år bakt brød, brygget øl og ystet ost - alt ved hjelp av forskjellige mikroorganismer og enzymer.

Bioprospektering er leting etter organismer, mekanismer, molekyler og gener med tanke på kommersiell utnytting.