Mabit - et næringsrettet FOU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge

Søknader

Neste søknadsfrist er torsdag 13. september. Denne dato er det både ordinær søknadfrist og mulighet for oppstartsbedrifter å søke 100% finansiering inntill NOK 500 000 (les mer her om ekstraordinær utlysning) . Det planlegges også en ordinær søknadsfrist 1. november 2018.

MABIT-programmet vil disponere ca 15 mill. kr i 2018 til finansiering av forskningsprosjekter innenfor programmets 3 hovedsatsningsområder.

MABIT mottar offentlige bevilgninger fra våre finansieringskilder for 1 år av gangen. Som hovedregel støtter MABIT prosjekter i tidlig fase/ verifiseringsprosjekter med kort varighet (1-1 ½ år – maks 2 år).

Søknader behandles konfidensielt og vurderes 4-5 ganger i året.

Hvem kan søke?

 • Nordnorske bedrifter innenfor bioteknologi, fiskeri eller havbruk.
 • Næringsaktører utenfor landsdelen, i samarbeid med bioteknologisk FoU-miljøer i Nord-Norge.
 • FoU-miljøene i Nord-Norge.
 • FoU-miljøene utenfor Nord-Norge i samarbeid med nordnorske næringsaktører.

MABIT-programmet kan bidra med kobling av industrielle aktører mot aktuelle forskningsmiljø. Faglige synergieffekter søkes oppnådd ved å stimulere til tverrinstitusjonelt og tverrfaglig samarbeid innen prioriterte fagområder, blant annet gjennom samarbeidsgrupper.

SØKNAD

Alle maler og skjemaer kan lastes ned fra "Dokumenter".

Vi ber dere benytte MABIT søknadsmal. Søknaden skal være kortfattet og presis (maks 10 sider) og alle punkter i skjemaet skal fylles ut. 

Les Veiledning til utfylling av budsjett og benytt MABIT budsjettmal (regneark med eksempel) ved utarbeiding av søknaden.

Bedrifter kan søke om brukerstyrte FoU-prosjekter der de selv bidrar med egenfinansiering (i snitt 50%). Det oppfordres til å søke SkatteFUNN om tilleggsfinansiering for inntil 20 % av de totale prosjektkostnadene.

Forskningsmiljøene kan søke inntil 100 % finansiering av forskerstyrte prosjekter med et klart industrielt potensiale.

Vedlegg ved søknad til MABIT kan være

 1. Brev fra samarbeidspartnere (bedrifter og/eller FoU) som bekrefter samarbeid på prosjektet
 2. Budsjett skal vise kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan 
 3. Bedriftsopplysninger (gjelder for søknader med bedriftspartner): Forretningsidé, eierforhold, siste års resultatregnskap og balanseregnskap
 4. Evt kort CV (1-2 sider) for prosjektleder eller andre sentrale deltakere

Søknaden og alle vedleggene skal samles i én pdf fil (lagret i pdf-format - helst ikke scannet) og sendes inn elektronisk til mabit@norinnova.no.

Søknader som ikke tilfredstiller formelle krav vil ikke bli vurdert. Søker vil bli orientert om det.

Alle prosjekter som innvilges i MABIT blir offentliggjort på vår hjemmeside og i MABIT årsrapport. Informasjon om prosjektene som offentliggjøres er tittel, søker og kort populærvitenskapelig sammendrag (200 tegn). Det er opp til prosjekteier å formulere dette slik at hensynet til konfidensialitet/ muligheter for publisering/ IPR rettigheter blir ivaretatt. Etter hvert styremøte vil MABIT sende ut nyhetsbrev til lokalpresse/ finansieringskilder, med kort info om hvilke prosjekter som er blitt innvilget.

 

RAPPORTERING:

Alle MABIT maler for regnskap-, framdrift- og sluttrapport kan lastes ned fra "Dokumenter".


Framdriftsrapport
Framdriftsrapport skal være innsendt til MABIT hvert år innen 31.12, unntatt avslutningsåret. For prosjekter av varighet et år eller mindre kan framdriftsrapporten sløyfes. Alle punkter i MABIT framdriftsrapport skal fylles ut.
Det er krav om å levere regnskapsrapport for medgåtte kostnader i rapporteringsperioden ved årsskiftet (frist 31/1).
Det er egne felt i framdriftsrapportskjema for å søke om

 • overføring av midlene til neste år
 • utsettelse av prosjektslutt minst 1 måned før oppsatt sluttdato i kontrakten
   

Sluttrapport
Frist for innlevering av sluttrapport og avsluttende regnskapsrapport settes 3 måneder etter sluttdato for prosjektet. Alle punkter i MABIT sluttrapportskjema skal fylles ut.
Populærvitenskapelig sammendrag (maks 200 ord)- vil bli publisert på www.mabit.no og i MABIT Årsrapport. Det er opp til prosjekteier å formulere det populærvitenskapelige sammendraget slik at hensynet til konfidensialitet/muligheter for publisering/IPR rettigheter blir ivaretatt.

Regnskapsrapport

 • Prosjektet skal anmode om utbetaling for medgåtte kostnader på MABIT regnskapsrapportskjema ved årets slutt. Alle anmodninger om utbetalinger skal summeres på MABIT regnskapsrapportskjema. Med mindre annet er bestemt, vil (del)utbetaling skje årlig på etterskudd. Det er ikke krav om revisorgodkjenning for delutbetaling.
 • Regnskapsskjema skal vedlegges brev med anmodning om utbetaling på bedriftens/institusjonens brevark (med organisasjonsnummer), kontonummer og beløp.
 • Frist for innsending av avsluttende regnskap for hele prosjektet settes 3 måneder etter sluttdato. Egeninnsatsen/egenkapitalen i prosjektet skal dokumenteres av revisor og være avstemt i forhold til annen offentlig finansiering av prosjektet samt eventuelle andre FoU-prosjekter bedriften/institusjonen måtte gjennomføre i prosjektperioden.
 • Norges forskningsråd sine satser for personalkostnader og indirekte kostnader skal benyttes.


Forsinkelser/endringer i gjennomføring av prosjektet

Prosjektleder er ansvarlig for å orientere MABIT skriftlig i Framdriftsrapport om evt. endringer eller problemer med gjennomføring av prosjektet.

Manglende rapportering til MABIT medfører ekstraarbeid for sekretariatet. Manglende oppfølging av kontraktsmessige forhold kan få følger for eventuelle søknader om prosjektmidler på et seinere tidspunkt.